Actievoorwaarden #MitsubaMoments

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie #MitsubaMoments (hierna: de “Actie”) georganiseerd door Menken Orlando B.V. (hierna: de “Mitsuba”), gevestigd en kantoorhoudende te (2544 CV) Den Haag aan de Kerketuinenweg 35, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27178558.
 1. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten en loopt van 24-12-2020 tot 24-4-2021 (hierna: de “Actieperiode”). Deze Actie betreft een klein promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014 naar aanleiding waarvan elke winnaar de prijs van een Mitsuba pakket wordt uitgereikt (hierna: de “Prijs”) .**
 1. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden en het privacy beleid van Mitsuba.
 1. Mitsuba behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Mitsuba kan doen gelden. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal worden gepubliceerd op www.mitsubasnacks.com/nl/actievoorwaarden onder vermelding van de datum van wijziging.

ARTIKEL 2: DEELNAME EN BEPALING WINNAAR

 1. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland of Duitsland. Voor deelnemers onder de 16 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient een deelnemer schriftelijk aan te tonen dat deze toestemming is gegeven.**
 1. Deelname aan deze Actie is maximaal één keer per persoon mogelijk.
 1. Deelname aan deze Actie vindt plaats door gedurende de Actieperiode. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend inzendingen die op 24-4-2021 om 23:59 uur door Mitsuba zijn ontvangen op instagram dingen mee voor de Prijs. Mitsuba behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige en/of onjuiste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 1. Binnen 5 werkdagen na afloop van de Actieperiode/ op 24-4-2021 wordt door Mitsuba op basis van toeval winnaar(s) uit alle inzendingen van de Actie getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 1. De winnaar(s) wordt/worden binnen 5 werkdagen na afloop van de Actie persoonlijk per Instagram Direct Message benaderd.

ARTIKEL 3: PRIJS

 1. De winnaar(s) ontvangt/ontvangen (ieder) 1 (één) Prijs. De  Prijs wordt uiterlijk op 30-4-2021 verstuurd. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Mitsuba.
 1. De winnaar krijgt de Prijs per post toegezonden, op het adres dat hij/zij bij deelname heeft opgegeven. Indien de winnaar op het moment van levering niet thuis is, staat het de door Mitsuba ingeschakelde postbezorger de prijs bij de buren af te geven. De Prijs is persoonsgebonden en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
 1. Mitsuba behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de Prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden geleverd. Ook behoudt Mitsuba zich het recht voor om deelnemers om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat een deelnemer enige aanspraak jegens haar kan doen gelden.

ARTIKEL 4: BEHANDELING VAN GEGEVENS

 1. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat hij/zij gedurende de Actieperiode en gedurende 0 maanden daarna als winnaar op www.mitsubasnacks.com en op de sociale media accounts (instgram/Facebook) van Mitsuba bekend mag worden gemaakt..
 1. Met zijn/haar deelname aan de Actie doet deelnemer afstand van de bij hem/haar rustende (intellectuele eigendoms-)rechten, daaronder mede begrepen enige auteursrechten, (niet-ingeschreven) modelrechten, portretrechten en naburige rechten ten aanzien van de inzending.
 1. De deelnemer geeft automatisch toestemming voor (gedeeltelijke) publicatie, (gedeeltelijke) verveelvoudiging en/of (gedeeltelijk) gebruik van de inzending in de breedste zin van het woord, daaronder mede begrepen het gebruik voor alle mogelijke media en merchandise.
 1. De (persoons)gegevens van de deelnemer kunnen worden gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante aanbiedingen van Mitsuba. ** Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk hiermee akkoord. Op elk moment kan een deelnemer toegang vragen tot zijn/haar (persoons)gegevens en kunnen deze diens/dier verzoek worden aangepast of verwijderd. Hiertoe kan de deelnemer een verzoek indienen via info@localhost.

ARTIKEL 5: VRAGEN EN GESCHILLEN

 1. Voor vragen of klachten kunt u terecht bij Menken Orlando B.V., Kerketuinenweg 35, 2544 CV Den Haag met referentie: “#MitsubaMoments”. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar info@localhost. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.mitsubasnacks.com/nl/actievoorwaarden , alsook op aanvraag via voornoemd e-mailadres en telefoonnummer. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.