Algemene voorwaarden

Download als PDF

Menken Orlando B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd aan de Kerketuinenweg 35 in (2544 CV) ’s-Gravenhage, welke is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27178558 en als btw nummer NL8206.51.588.B.01 (‘Mitsuba’).

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden (‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op totstandkoming (o.a. onderhandelingen en offertes), uitvoering, beëindiging van Koopovereenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die verband houden met de Koopovereenkomst tussen Mitsuba en een koper. Bepalingen uit de Voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de relatie en bepalingen die de strekking hebben om na de beëindiging van deze Koopovereenkomst gelding te behouden blijven na het eindigen onverminderd van kracht.
 1. Met schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens bedoeld elektronische communicatie, zoals per e-mail of via de webshop van Mitsuba.
 1. In geval van strijdigheid tussen de Koopovereenkomst en de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Koopovereenkomst boven de bepalingen uit deze Voorwaarden.
 1. Wanneer (een onderdeel van) de Voorwaarden om welke reden dan ook nietig mocht blijken te zijn of vernietigd zou worden, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met als doel hier een vervangende bepaling voor op te stellen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het doel en de strekking van het niet langer geldige onderdeel zo veel mogelijk wordt meegenomen.
 1. Het kan voorkomen dat Mitsuba een bepaalde bepaling in deze voorwaarden niet afdwingt. Dit betekent niet dat Mitsuba dit in vergelijkbare toekomstige situaties opnieuw zal doen.

ARTIKEL 2: DE KOOPOVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen (vermeld in de webshop van Mitsuba) zijn vrijblijvend.
 1. Zodra de koper een bestelling plaatst (en de Voorwaarden accepteert), komt er een overeenkomst tussen Mitsuba en de koper tot stand (de ‘Koopovereenkomst’). Mitsuba zal de ontvangst van de bestelling digitaal (per e-mail) bevestigen. De overeenkomst bevat: het aanbod, de bestelling, deze Voorwaarden en eventuele aanvullende (actie)voorwaarden zoals die door Mitsuba aan de koper zijn verstrekt. Elke bestelling vormt een individuele overeenkomst.
 1. Mitsuba is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod. Indien de order (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding, is Mitsuba daaraan niet gebonden.
 1. Alle acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Op acties zijn naast de Voorwaarden mogelijk ook actievoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN BETALING

 1. De in de webshop genoemden prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en exclusief verzendkosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen uitgedrukt in euro’s en dient de koper alle betalingen in euro’s te verrichten. Mitsuba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer een wijziging in het btw-tarief aanleiding geeft tot een dergelijke wijziging.
 1. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart aan de koper getoond, voorafgaand aan het moment dat de bestelling kan worden geplaatst. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling, de plaats van levering en de wijze van verzending.
 1. Bestellingen kunnen worden betaald via iDEAL of Paypal. De webshop leidt de koper naar deze mogelijkheden in de afrekenprocedure. Indien de klant de voorkeur geeft aan een andere betaalmethode, zoals betaling nadat het product is ontvangen of betaling via een handmatige overboeking, dan kan deze contact met Mitsuba opnemen en zal Mitsuba daarvoor een afspraak maken.
 1. Bij betaling per creditcard behoudt Mitsuba zich het recht voor om na te gaan of de creditcard van de koper geldig is, voldoende bestedingsruimte heeft om het aankoopbedrag af te rekenen en/of of de adresgegevens van de koper juist zijn. Mitsuba behoudt zich het recht voor om aankopen met een creditcard te weigeren.
 1. Indien de klant ervoor kiest om na ontvangst van het product te betalen, dienen alle aan Mitsuba te betalen bedragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt beschouwd als de datum van betaling.
 1. Bij overschrijding van voormelde termijn is koper automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment zal er wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden.
 1. Bij overschrijding van de termijn stuurt Mitsuba de koper een betalingsherinnering, waarbij de koper een termijn van veertien (14) dagen krijgt om alsnog betaling over te gaan. Wordt van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt, dan zijn er incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ARTIKEL 4: LEVERING

 1. Mitsuba zal de bestelde producten (laten) afleveren op het door de koper opgegeven adres. Mitsuba zal geen bestellingen accepteren indien het door de koper opgegeven huisadres niet kan worden geïdentificeerd. Indien de koper op het moment van levering niet thuis is, heeft Mitsuba het recht om de producten bij de buren van de koper te leveren, wat als een levering aan de koper wordt beschouwd, tenzij de koper Mitsuba uitdrukkelijk heeft aangegeven dit niet te doen.
 1. De koper wordt voor totstandkoming van de Koopovereenkomst geïnformeerd over de verzend-/transportkosten welke voor zijn/haar rekening komen. Mitsuba is gerechtigd de producten in gedeelten af te leveren. Mitsuba is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 1. Indien Mitsuba een termijn voor aflevering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven aflevertijd is nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding van een leveringstermijn of een vertraging vormt geen inbreuk.
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Koopovereenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten op het door koper aangegeven adres worden afgeleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aangewezen derde zijn gebracht.

ARTIKEL 5: ONDERZOEK & KLACHTEN

 1. De afgeleverde producten dienen aan de Koopovereenkomst te beantwoorden. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen drie (3) dagen na (af)levering tenminste te (doen) onderzoeken of de kwantiteit en het type product overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 1. Koper dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking te klagen over tekortkomingen. Klachten kunnen worden gemeld door te mailen naar info@mitsubasnacks.com. Indien koper hier niet (tijdig) aan voldoet, vervalt enige aansprakelijkheid van Mitsuba terzake.
 2. Bij het onderzoek van de producten dient de koper zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de deugdelijkheid van het product vast te stellen.
 1. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten (indien mogelijk met foto’s/videomateriaal), alsmede het ordernummer, het afleverbewijs en het factuurnummer, voor zover afgegeven, zodat Mitsuba in staat is adequaat te reageren.
 1. Een klacht wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht voorzienbaar een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mitsuba binnen veertien (14) dagen ontvangst van de klacht bevestigd waarbij een indicatie wordt gegeven wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. De betalingstermijn wordt niet opgeschort ten gevolge van een klacht.
 1. Als het afgeleverde niet beantwoordt aan de Koopovereenkomst, dan kan Koper Mitsuba verzoeken:

De kosten hiervoor komen voor rekening van Mitsuba.

 1. Uitzondering op artikel 5.7 van de Voorwaarden bestaat als:
  1. Indien Mitsuba niet binnen veertien (14) dagen aan een verzoek conform artikel 5.7 van de Voorwaarden heeft voldaan of zal kunnen voldoen, kan koper de Koopovereenkomst ontbinden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD & TERUGROEPING

 1. Alle door Mitsuba geleverde producten blijven haar eigendom totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten Koopovereenkomst is nagekomen.
 1. Mitsuba heeft het recht producten om haar moverende redenen terug te roepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige producten op de handelsmarkt of bij de koper komen en/of blijven. In geval van een terugroeping zal Mitsuba de noodzakelijke maatregelen treffen om de koper van het terugroepen op de hoogte te brengen.
 1. Koper zal op eerste verzoek van Mitsuba medewerking verlenen aan de terugroeping van de producten.
 1. Mitsuba zal na retournering van de producten de kosten die koper voor de aanschaf daarvan reeds aan Mitsuba heeft voldaan, aan de koper restitueren.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De producten en verpakkingen van Mitsuba zijn eigen en oorspronkelijk en ontwikkeld door Mitsuba. De levering van het product aan de koper omvat uitdrukkelijk niet de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op deze producten.
 1. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, grafieken, video’s en andere zaken op de website rusten uitsluitend bij Mitsuba, dan wel Mitsuba haar licentiegevers.
 1. Bezoekers van de website zijn te allen tijde verplicht om de intellectuele eigendomsrechten van Mitsuba te respecteren.
 1. Het is niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit de door Mitsuba geleverde producten (zoals etiketten) te verwijderen of te wijzigen of om de bijbehorende materialen te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 8: PRIVACY

 1. Om een bestelling te plaatsen en te verwerken, heeft Mitsuba enkele persoonlijke gegevens van de koper nodig. Mitsuba zal de koper verzoeken deze persoonlijke gegevens te verstrekken in de afrekenprocedure op de website, of, indien de situatie zich voordoet, via e-mail. Uiteraard zal Mitsuba de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken van deze persoonlijke gegevens. Lees hier het privacybeleid van Mitsuba.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Mitsuba in de nakoming van enige verplichting jegens de koper niet aan Mitsuba kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Mitsuba onafhankelijke omstandigheid, waardoor de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Mitsuba kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend tekortschieten door of gebreken in materialen van derden (zoals leveranciers), stroom-, internet- en telecommunicatiestoringen, ziekte van zowel eigen personeel als ingeschakelde derden, computerstoringen, stakingen, werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en richtlijnen (o.a. verband houdende met de volksgezondheid) en vervoersproblemen (files).
 1. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 9.1 zich voordoet als gevolg waarvan Mitsuba niet aan haar verplichtingen ten opzichte van de koper kan voldoen, dan worden deze verplichtingen opgeschort zolang Mitsuba niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 1. Indien de in de deze situatie zestig (60) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Mitsuba is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 10: HERROEPINGSRECHT  KOPER

 1. De koper kan de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op:
 1. Koper dient het product binnen veertien (14)  dagen na herroeping voor eigen rekening aan Mitsuba retour te zenden, tenzij Mitsuba schriftelijk anders aangeeft. Producten die ongefrankeerd aan Mitsuba zijn geretourneerd worden niet in ontvangst genomen.
 1. Mitsuba stuurt na ontvangst van het product een schriftelijke ontvangstbevestiging aan de koper. Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de retourzending vergoed Mitsuba de betaling van het product aan de koper, waaronder de betaalde verzendkosten.

ARTIKEL 11: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze Voorwaarden en op alle Koopovereenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de Koopovereenkomsten daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze Voorwaarden en/of onder deze Voorwaarden gesloten Koopovereenkomsten, dan wel Koopovereenkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen (ongeacht de juridische grondslag van de vordering) uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.